FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Informacje dla klienta

Szanowny Kliencie.
Przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych w procesie wyceny lub certyfikacji energetycznej obiektu spowoduje precyzyjne określenie terminu wykonania umowy.

 1. Dla potrzeb wyceny:

  • Odpis z Księgi Wieczystej – Sąd Rejonowy (właściwy ze względu na położenie nieruchomości), Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • Wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencyjna
   • jeśli nieruchomość leży w granicach powiatu obornickiego – Starostwo Powiatowe w Obornikach, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
   • jeśli nieruchomość leży w granicach powiatu poznańskiego – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu,
   • jeśli nieruchomość leży na terenie miasta Poznań – Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu.

  W szczególnych przypadkach mogą Państwo zostać poproszeni przez nas o:

  • projekt budowlany (jeśli istnieje),
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • przydział lokalu,
  • inne dokumenty mające wpływ na wartość nieruchomości.
 2. Dla potrzeb certyfikacji energetycznej budynku lub lokalu:

  • projekt budowlany (jeśli istnieje),
  • dokumentację techniczną urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych.